AVG – Algemene (Europese) Verordening Gegevensbescherming – ook voor uw individuele praktijk!

Per 25 mei 2018 geldt de nieuwe’ en strengere Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming!

De meeste psychotherapeuten uit de AIHP, alsook de huidige studenten, herinneren zich zeker nog de module Diagnostische Besluitvorming, alwaar we melding maakten van de verplichting om aan uw patiënten/cliënten een schriftelijke toestemming te vragen, ter verwerking van hun persoonlijke gegevens, conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De meeste praktiserende psychotherapeuten gaven eerlijk toe dit (nog) niet te doen, waardoor ze niet in overeenstemming met de privacy wetgeving handelden.

Vanaf 25 mei 2018 geldt een nog strengere Europese privacywetgeving, niet enkel voor gesubsidieerde organisaties, maar voor elke natuurlijke persoon die, in het kader van een economische activiteit (zoals een psychotherapeutische praktijk), persoonsgegevens (fysiek of elektronisch) registreert en verwerkt.

De AIHP maakt er werk van een synthese op te maken van de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Tijdens de opleiding zullen we hier verder op ingaan, zodat u zich (pro-actief) kunt aanpassen aan deze nieuwe Europese regelgeving. Houd ook de Posts van de beroepsvereniging BNVIP en het Platform Psychotherapie (ABP-BVP) in het oog.

Voor wie interesse heeft in de volledige wettekst, die kunt u hier downloaden: 20171115 AVG

Philippe Vrancken