Corpus Callosum Agenesie en RHD (rechterhemisfeerdeficit)

Het afgelopen decennium valt er een toename te bespeuren van de wetenschappelijke literatuur over aandoeningen van het corpus callosum (CC). De mechanismen die betrekking hebben op dit fenomeen worden nog steeds niet duidelijk begrepen. Alhoewel er de laatste jaren toch meer studies verschijnen op dit gebied is het opvallend dat grote overzichtsstudies, die in vergelijkend opzicht informatie verschaffen over dit fenomeen, ontbreken. Veelal richt men zich op de gevalsbeschrijvingen, of op kleinschalige studies.

De meeste studies leggen accenten op het subnormale functioneren van de persoon en concentreren zich daartoe op globale zaken, zoals cognitief functioneren en interhemisfere transfer (overzicht informatie van beide hersenhelften). Daarnaast is er nog weinig literatuur beschikbaar over de gevolgen voor de psycho-sociale omgeving. Een ander opvallend verschijnsel is dat in de literatuur niet wordt stilgestaan bij de vraag over welke instrumenten men kan beschikken om het inzicht in neuropsychologisch en persoonlijkheidsfunctioneren te verbreden.

Dit artikel heeft als doel aandacht besteden aan deze fenomenen voor wat betreft het begrippenkader, ontwikkelings- en diagnostische aspecten bij schoolgaande kinderen zonder ernstige mentale retardatie. Tevens wordt de diagnostiek toegelicht aan de hand van een viertal onderzoeken. Het geheel beoogt niet velddekkend te zijn.

Lees het artikel hier: Corpus Callosum Agenesie en RHD (rechterhemisfeerdeficit)