Psychotherapiewet De Block in vraag gesteld door rechter!

Psychotherapiewet De Block in vraag gesteld door rechter!

Iedereen is ondertussen op de hoogte van de gestemde psychotherapie wet, die op 1 september 2016 in voege zou komen.

Een rechter (op rust) heeft ons echter melding gemaakt van het feit, dat de gestemde psychotherapie wet De Block, niet conform is met de eerder gepubliceerde wet Muylle (2014) en dat hiertegen kan worden geprocedeerd bij het Grondwettelijk Hof, wat de Belgische Vereniging voor Psychotherapie, samen met het Brusselse Platform Geestelijke Gezondheidszorg, ook ernstig overwegen.

Wij citeren de rechter (op rust): “… Indien het wetsontwerp De Block wet wordt, kan ertegen, bij het Grondwettelijk Hof een vordering tot schorsing worden ingesteld binnen 3 maanden van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad en een beroep tot nietigverklaring binnen 6 maanden na die bekendmaking. Deze procedures kunnen worden ingesteld door eenieder die belang heeft, d.i. een of meer psychotherapeuten, een beroepsvereniging van psychotherapeuten of een beroepspraktijk van psychotherapeuten met rechtspersoonlijkheid, allen samen of apart …”

Voor wie de psychotherapie wet De Block nog niet heeft doorgelezen, ziehier: de volledige wettekst

De bemerkingen van de rechter (op rust) kunt u hier lezen

 

Philippe Vrancken